profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV WROCŁAWSKIEGO TEATRU LALEK

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi płatnego dostępu do treści w postaci audiowizualnej, oferowanych przez Wrocławski Teatr Lalek z siedzibą przy pl. Teatrlany 4; 50-051 Wrocław, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury
Miasta Wrocławia RIK nr.: 21/94, NIP 896-000-53-25, REGON 000278936. Usługa, o której mowa powyżej jest realizowana na stronie internetowej pod adresem: https://vod.teatrlalek.wroclaw.pl

§ 2

DEFINICJE

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Wrocławski Teatr Lalek jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji lub Wydarzenia, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”) poprzez stronę https://vod.teatrlalek.wroclaw.pl

Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu PPV Wrocławskiego Teatru Lalek

Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do transmisji spektaklu lub innego wydarzenia realizowanego przez Wrocławski Teatr Lalek

Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.

Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez system płatności internetowych Dotpay, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji lub Wydarzenia do godziny zakończenia Audycji lub Wydarzenia, w którym dostępna będzie Audycja lub Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia przez jego nadawcę.

Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Wrocławskiego Teatru Lalek z tytułu świadczenia Usługi PPV, w kwocie każdorazowo podawanej przy danej Usłudze, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

 1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
 2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej
 3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://vod.teatrlalek.wroclaw.pl oraz płatności za pośrednictwem sytemu płatności internetowych Dotpay. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu Dotpay.
 4. Zamówienie wymaga podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu oraz hasła. Adres e-mail Użytkownika i wpisane hasło będą służyć do logowania w celu obejrzenia Wydarzenia, do którego Użytkownik wykupił dostęp.
 5. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://vod.teatrlalek.wroclaw.pl/regulations
 6. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Zakup umożliwia dostęp do usługi transmisji całego Wydarzenia lub Audycji w systemie PPV.
 8. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Wrocławskiego Teatru Lalek.
 9. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na terytorium Unii Europejskiej.
 10. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
 11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z systemu PPV Wrocławski Teatr Lalek w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 13. Wysokość opłaty za Dostęp do Audycji lub Wydarzenia w ramach Usługi PPV ustalana jest odrębnie i niezależnie od cen biletów na spektakle grane w siedzibie Wrocławskiego Teatru Lalek

§ 4

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu Dotpay. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system Dotpay.
 2. Wrocławski Teatr Lalek nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie Dotpay.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

§ 5

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Audycje lub Wydarzenia udostępnione w usłudze są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.
 2. Po uzyskaniu dostępu Użytkownik może jedynie oglądać bez możliwości ich pobierania lub zapisu.
 3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Usługi w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, w całości bądź we fragmentach, ani dokonywać jakiejkolwiek ingerencji.
 4. Transmisje posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.

§ 6

REKLAMACJA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności systemu PPV lub jego awarii.
 2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie PPV.
 3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerw w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Wrocławskiego Teatru Lalek.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia.
 5. Reklamacje można składać pod adresem widownia@teatrlalek.wroclaw.pl
 6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie https://vod.teatrlalek.wroclaw.pl/regulations oraz w .
 2. Korzystanie z Usługi jest dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Wrocławski Teatr Lalek zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2021 r.